Αυτοδίκαιη παράταση ισχύος άδειας διαμονής αλλοδαπών

Με την υπ’ αριθμό οικ. 1858/14-1-2014 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών η ισχύς των αδειών διαμονής αλλοδαπών που λήγουν από 1-1-2014 έως 30-4-2014 παρατείνεται αυτοδικαίως για 5 μήνες. Οι ενδιαφερόμενοι αλλοδαποί δεν χρειάζεται να προβούν σε οποιαδήποτε ενέργεια. Η αιτία της ρύθμισης αυτής έγκειται στο γεγονός ότι οι Υπηρεσίες Αλλοδαπών και Μετανάστευσης των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων σε όλη την Ελλάδα λειτουργούν από 01/01/2014 και εφεξής ως Υπηρεσίες μιας στάσης  και απαιτείται έτσι χρόνος για να ολοκληρωθεί η διαδικασία στελέχωσής τους.

Αναλυτικότερα η ρύθμιση που προωθείται  έχει ως εξής: « Η ισχύς των αδειών διαμονής πολιτών τρίτων χωρών, οι οποίες έχουν εκδοθεί από τις Υπηρεσίες Αλλοδαπών και Μετανάστευσης των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της Χώρας και λήγουν από 01.01.2014 έως και 30.04.2014 παρατείνεται αυτοδικαίως επί πέντε μήνες από την ημερομηνία λήξης τους, χωρίς την ανάγκη έκδοσης σχετικής διαπιστωτικής πράξης. Κατά το ως άνω χρονικό διάστημα της πεντάμηνης παράτασης ο πολίτης τρίτης χώρας που είναι κάτοχος της σχετικής άδειας διαμονής είναι νόμιμα διαμένων στην ελληνική επικράτεια. Αιτήματα ανανέωσης της ισχύς των ως άνω αδειών διαμονής δύναται να γίνουν δεκτά καθ΄όλο το χρόνο παράτασης εφόσον τεκμηριώνεται σπουδαίος λόγος

Την εγκύκλιο μπορείτε να τη διαβάσετε εδώ.


Share  

 

This post is tagged: , , ,