Παραδεκτή η τροπή του καταψηφιστικού αιτήματος σε αναγνωριστικό, χωρίς την καταβολή δικαστικού ενσήμου για τις αγωγές που ασκήθηκαν πριν τον ν.3994/2011 – ΜΠρΑθηνών 4546/2011

Με την υπ’ αριθμό απόφαση 4546/2011 του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών κρίθηκε τελικά ότι η τροπή του καταψηφιστικού αιτήματός σε αναγνωριστικό, χωρίς την καταβολή δικαστικού ενσήμου είναι παραδεκτή για τις αγωγές που ασκήθηκαν πριν την έναρξη ισχύος του ν. 3994/2011, ο οποίος επιβάλει την καταβολή δικαστικού ενσήμου και στις αναγνωριστικές αγωγές, (δηλαδή μετά την 25.7.2011).

Αναλυτικότερα το σκεπτικό της παραπάνω απόφασης έχει ως εξής: “(…)Σημειωτέον ότι παραδεκτά περιορίστηκε με τις προτάσεις της ενάγουσας το αίτημα σε αναγνωριστικό νομιμοτόκως από της επιδόσεως της αγωγής για το αιτούμενο κονδύλιο, καθότι κατ’ άρθρο 72 παρ. 14 του Ν. 3994/2011 (ΦΕΚ Α’ 165/25.7.2011 – Μεταβατικές διατάξεις), η παράγραφος 3 του άρθρου 7 του νομοθετικού διατάγματος 1544/1942, η οποία τροποποιήθηκε με το άρθρο 70 του ίδιου (ως άνω) νόμου και προβλέπει πλέον την καταβολή δικαστικού ενσήμου και για τις αναγνωριστικές αγωγές, εφαρμόζεται στις αγωγές που ασκούνται μετά την έναρξη ισχύος του Ν. 3994/2011, ήτοι μετά την 25.7.2011, η δε υπό κρίση αγωγή, όπως προκύπτει από την πράξη κατάθεσης δικογράφου, κατατέθηκε την 9.3.201 1 ήτοι πριν από την ημερομηνία έναρξης της ισχύς του Ν. 3994/2011  και επιδόθηκε στην εναγομένη την 11.3.2011 (βλ. την υπ’ αριθ. 2432β/1 1.3. 2011 έκθεση επίδοσης του δικαστικού επιμελητή στο Πρωτοδικείο Αθηνών …), οπότε εφαρμογή έχει το προγενέστερο δίκαιο, βάσει του οποίου μπορούσε να γίνει περιορισμός του αιτήματος της αγωγής σε  έντοκο αναγνωριστικό, χωρίς την καταβολή δικαστικού ενσήμου“.

[Πηγή]


Share  

 

This post is tagged: , , ,