Καταργείται η επιβολή δικαστικού ενσήμου στις αναγνωριστικές αγωγές

Στο νομοσχέδιο για τη “δίκαιη δίκη” που ψηφίσθηκε ήδη κατ΄άρθρον στις 2/3/2012 και αναμένεται η ψήφιση στο σύνολό του σήμερα,  περιέχεται η κατωτέρω διάταξη, σύμφωνα με την οποία καταργείται η υποχρέωση καταβολής δικαστικού ενσήμου στις αναγνωριστικές αγωγές που αφορούν εργατικές διαφορές, διαφορές από αμοιβές για την παροχή εργασίας, αυτοκινητικές διαφορές και διατροφές:

“Άρθρο 21

Δικαστικό Ένσημο

 Η παράγραφος 3 του άρθρου 7 του ν.δ. 1544/1942 (Α’189) που αντικαταστάθηκε με το άρθρο 70 του ν.3994/2011 (Α΄ 165) αντικαθίσταται ως εξής:

 «3. Στο τέλος, που επιβάλλεται κατά το άρθρο 2 του ν.ΓΠΟΗ/1912, δεν υπόκεινται οι αναγνωριστικές που αφορούν τις διαφορές των άρθρων 663, 677, 681Α και 681 Β, καθώς και οι αγωγές για την εξάλειψη υποθήκης και προσημείωσης και εκείνες που αφορούν την ακύρωση πλειστηριασμού.» 

2. Η διάταξη της παραγράφου 14 του άρθρου 72 του ν. 3994/2011 (Α 165) δεν εφαρμόζεται στις αγωγές που ασκήθησαν ως καταψηφιστικές πριν από την έναρξη ισχύος του, εφόσον μετατραπούν σε αναγνωριστικές μετά την έναρξη ισχύος τούτου”.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε τον δικτυακό τόπο της Επιθεώρησης Συγκοινωνιακού Δικαίου, όπου και δημοσιεύθηκε το περιεχόμενο του εν λόγω άρθρου.

[Πηγή]


Share  

 

This post is tagged: , , , , , , , ,