Υποχρέωση κάλυψης της ψυχικής οδύνης από τα Κράτη-Μέλη

Το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΕ), στο πλαίσιο έκδοσης προδικαστικής αποφάσεως, έκρινε ότι  η υποχρεωτική ασφάλιση αστικής ευθύνης που απορρέει από την κυκλοφορία οχημάτων πρέπει να καλύπτει τη χρηματική ικανοποίηση για μη υλική βλάβη (ψυχική οδύνη) που έχουν υποστεί οι συγγενείς προσώπων που σκοτώθηκαν σε τροχαίο ατύχημα, στον βαθμό που η καταβολή της εν λόγω ικανοποιήσεως προβλέπεται, κατά το εφαρμοστέο στην υπόθεση της κύριας δίκης εθνικό δίκαιο, στο πλαίσιο της αστικής ευθύνης του ασφαλισμένου. Ειδικότερα, αποφασίσθηκε ότι τα Κράτη-Μέλη υποχρεούνται να διασφαλίζουν ότι η οφειλόμενη κατά την εθνική νομοθεσία περί αστικής ευθύνης χρηματική ικανοποίηση των στενών συγγενών θυμάτων τροχαίων ατυχημάτων για μη υλική βλάβη (ψυχικά οδύνη) καλύπτεται από την υποχρεωτική ασφάλιση τουλάχιστον έως τα ποσά που καθορίζονται με το άρθρο 1 παράγραφος 2 της δεύτερης οδηγίας 84/5/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 30ής Δεκεμβρίου 1983, όπως έχει τροποποιηθεί από μεταγενέστερες οδηγίες.

Μπορείτε να διαβάσετε την εν λόγω  απόφαση εδώ

 


Share  

 

This post is tagged: , , , , , , , , ,