Νέα

Στη στήλη αυτή μπορείτε να διαβάσετε ενδιαφέροντα νομικά νέα σχετικά με τους τομείς ενασχόλησης της δικηγορικής μας εταιρείας. Σε τακτά χρονικά διαστήματα θα σας ενημερώνουμε για τις εξελίξεις στη νομική επιστήμη, δημοσιεύοντας δικαστικές αποφάσεις και σχολιάζοντας τη νομική επικαιρότητα. Μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας για περαιτέρω πληροφορίες, αναφορικά με τα θέματα του ενδιαφέροντός σας.

Στη στήλη αυτή μπορείτε να διαβάσετε ενδιαφέροντα νομικά νέα σχετικά με τους τομείς ενασχόλησης της δικηγορικής μας εταιρείας. Σε τακτά χρονικά διαστήματα θα σας ενημερώνουμε για τις εξελίξεις στη νομική επιστήμη, δημοσιεύοντας δικαστικές αποφάσεις και σχολιάζοντας τη νομική επικαιρότητα. Μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας για περαιτέρω πληροφορίες, αναφορικά με τα θέματα του ενδιαφέροντός σας.

Απόφαση 9/2024 Εκτελεστικού Συμβουλίου ΕΑΔΗΣΥ: Επιστροφή παραβόλου προδικαστικής προσφυγής σε περίπτωση παραίτησης εντός 25 ημερών από την κατάθεση της.

Σύμφωνα με το άρθρο 363 του Ν. 4412/2016 για την παραδεκτή άσκηση της προδικαστικής προσφυγής επιβάλλεται υποχρέωση καταβολής αναλογικού παραβόλου επί της προϋπολογισθείσας αξίας της υπό ανάθεση σύμβασης, το ύψος

Μπορεί η αδυναμία της προσφυγής στο δικαστήριο να συνιστά αποτελεσματική δικαστική προστασία; Παρατηρήσεις σε ΣτΕ 2222/2023, Θ.Π.Δ.Δ. 4/2024, σελ. 357-361

Ο δικηγόρος της εταιρείας μας Απόστολος Σιαπέρας  με την δικηγόρο Άννα Χριστοδουλάκου π. Μέλος Α.Ε.Π.Π., δημοσίευσαν παρατηρήσεις στην απόφαση του ΣτΕ 2222/2023 (7μ) στο νομικό περιοδικό Θεωρία & Πράξη Διοικητικού

Επιστημονική εκδήλωση στη μνήμη του Νικολάου Σιαπέρα, Επιίτ. Δικηγόρου : Δίκαιο συγκοινωνιών και τροχαίου ατυχήματος. Ζητήματα ιδιωτικού και δημοσίου δικαίο

Σας προσκαλούμε στην επιστημονική εκδήλωση του ΔΣΘ και του ΕΒΕΘ για το δίκαιο συγκοινωνιών και τροχαίου ατυχήματος, αφιερωμένου στη μνήμη του Νικολάου Σιαπέρα, την Παρασκευή 24/5 και ώρα 5:00μ.μ. στην

Προαπόδειξη των όρων συμμετοχής σε περίπτωση απάλειψης αναγκαίου για την προαπόδειξη πεδίου από το υπόδειγμα ΕΕΕΣ, Παρατηρήσεις σε ΣτΕ 2223/2023, Θ.Π.Δ.Δ. 12/2023, σελ. 1330 – 1334

Ο δικηγόρος της εταιρείας μας Απόστολος Σιαπέρας δημοσίευσε παρατηρήσεις στην απόφαση ΣτΕ 1939/2022 στο νομικό περιοδικό Θεωρία & Πράξη Διοικητικού Δικαίου (Θ.Π.Δ.Δ.) 12/2023, σελ. 1330-1334. Με την απόφαση αυτή κρίθηκε

Η αθροιστική κάλυψη κριτηρίων ποιοτικής επιλογής μεταξύ προσφέροντος και τρίτου δανειοπαρόχου, ΔΕφΑθηνών 1642/2023, ΝΟ.Δ.Ε.ΠΕ. 2023, τ. 27

Οι δικηγόροι της εταιρείας μας Αναστασία Κωνσταντέλλια και Χριστίνα Κρικώνη δημοσίευσαν άρθρο σχετικά με την αθροιστική κάλυψη κριτηρίων ποιοτικής επιλογής μεταξύ προσφέροντος και τρίτου δανειοπαρόχου στο νομικό περιοδικό Νομολογία Δημοσίων

Η απάλειψη αναγκαίων για την προαπόδειξη πεδίων του ΕΕΕΣ από την αναθέτουσα αρχή, άλλως οικονομικοί φορείς “Lost in Translation”, ΝΟ.Δ.Ε.ΠΕ 2023, τ. 26

Ο δικηγόρος της εταιρείας μας Απόστολος Σιαπέρας δημοσίευσε άρθρο στο νομικό περιοδικό Νομολογία Δημοσίων Έργων & Περιβάλλοντος (ΝΟ.Δ.Ε.ΠΕ.) 2023, ΤΕΥΧΟΣ 26,  αναφορικά με την απάλειψη αναγκαίων για την προαπόδειξη πεδίων

Υποβολή δικαιολογητικών κατακύρωσης για τον χρόνο υποβολής της προσφοράς – Ερμηνεία άρθρου 104 Ν 4412/2016, Παρατηρήσεις σε ΣτΕ 1939/2022, Θ.Π.Δ.Δ. 12/2022, σελ. 1401 – 1403

Ο δικηγόρος της εταιρείας μας Απόστολος Σιαπέρας δημοσίευσε παρατηρήσεις στην απόφαση ΣτΕ 1939/2022 στο νομικό περιοδικό Θεωρία & Πράξη Διοικητικού Δικαίου (Θ.Π.Δ.Δ.) 12/2022, σελ. 1401 -1403, αναφορικά με το εάν

Η προβληματική της υποχρέωσης συμπερίληψης ή μη της παρακράτησης φόρου 8% στην οικονομική προσφορά των συμβάσεων παροχής υπηρεσιών, Παρατηρήσεις σε ΔΕφΑθηνών 1268/2020, ΝΟ.Δ.Ε.ΠΕ. 2020, τ. 15

Ο δικηγόρος της εταιρείας μας Απόστολος Σιαπέρας δημοσίευσε παρατηρήσεις στην απόφαση ΔΕφΑθ 1268/2020 στο νομικό περιοδικό Νομολογία Δημοσίων Έργων & Περιβάλλοντος (ΝΟ.Δ.Ε.ΠΕ.) 2023, ΤΕΥΧΟΣ 26,  αναφορικά με την προβληματική της

Search