Η απάλειψη αναγκαίων για την προαπόδειξη πεδίων του ΕΕΕΣ από την αναθέτουσα αρχή, άλλως οικονομικοί φορείς “Lost in Translation”, ΝΟ.Δ.Ε.ΠΕ 2023, τ. 26

Ο δικηγόρος της εταιρείας μας Απόστολος Σιαπέρας δημοσίευσε άρθρο στο νομικό περιοδικό Νομολογία Δημοσίων Έργων & Περιβάλλοντος (ΝΟ.Δ.Ε.ΠΕ.) 2023, ΤΕΥΧΟΣ 26,  αναφορικά με την απάλειψη αναγκαίων για την προαπόδειξη πεδίων του ΕΕΕΣ από το υπόδειγμα ΕΕΕΣ, παρουσιάζοντας τη διχασμένη νομολογία των Διοικητικών Εφετείων της χώρας σχετικά με το ζήτημα αυτό και προτείνοντας λύσεις στους οικονομικούς φορείς.

Search