Η αθροιστική κάλυψη κριτηρίων ποιοτικής επιλογής μεταξύ προσφέροντος και τρίτου δανειοπαρόχου, ΔΕφΑθηνών 1642/2023, ΝΟ.Δ.Ε.ΠΕ. 2023, τ. 27

Οι δικηγόροι της εταιρείας μας Αναστασία Κωνσταντέλλια και Χριστίνα Κρικώνη δημοσίευσαν άρθρο σχετικά με την αθροιστική κάλυψη κριτηρίων ποιοτικής επιλογής μεταξύ προσφέροντος και τρίτου δανειοπαρόχου στο νομικό περιοδικό Νομολογία Δημοσίων Έργων & Περιβάλλοντος (ΝΟ.Δ.Ε.ΠΕ.) 2023, ΤΕΥΧΟΣ 27, επ’ αφορμής έκδοσης της απόφασης του ΔΕφΑθηνών 1642/2023. Με την απόφαση αυτή κρίθηκε ότι δεν είναι επιτρεπτή η αθροιστική πλήρωση ενός κριτηρίου ποιοτικής επιλογής από τον προσφέροντα φορέα και από τρίτο δανείζοντα εμπειρία οικονομικό φορέα, εκτός εάν τούτο προβλέπεται ειδικώς ως δυνατότητα σε ρητό όρο της Διακήρυξης.

Search