Προαπόδειξη των όρων συμμετοχής σε περίπτωση απάλειψης αναγκαίου για την προαπόδειξη πεδίου από το υπόδειγμα ΕΕΕΣ, Παρατηρήσεις σε ΣτΕ 2223/2023, Θ.Π.Δ.Δ. 12/2023, σελ. 1330 – 1334

Ο δικηγόρος της εταιρείας μας Απόστολος Σιαπέρας δημοσίευσε παρατηρήσεις στην απόφαση ΣτΕ 1939/2022 στο νομικό περιοδικό Θεωρία & Πράξη Διοικητικού Δικαίου (Θ.Π.Δ.Δ.) 12/2023, σελ. 1330-1334. Με την απόφαση αυτή κρίθηκε ότι ενόψει αφενός της πρόβλεψης στους όρους της διακήρυξης συγκεκριμένου εθνικού λόγου αποκλεισμού και της απαίτησης για δήλωση της μη συνδρομής του σε συγκεκριμένο πεδίο του ΕΕΕΣ, αφετέρου της απουσίας του πεδίου αυτού από το υπόδειγμα ΕΕΕΣ που προδιαμόρφωσε και ανάρτησε η αναθέτουσα αρχή στον διαδικτυακό τόπο του διαγωνισμού, δημιουργείται «αντικειμενική ασάφεια ως προς το εάν συντρέχει απαίτηση της Διακήρυξης για προαπόδειξη της μη συνδρομής του, η ασάφεια δε αυτή δεν μπορεί να αποβεί σε βάρος του διαγωνιζομένου που συμπλήρωσε πλήρως το αναρτηθέν από την αναθέτουσα αρχή υπόδειγμα».

Search