Υποβολή δικαιολογητικών κατακύρωσης για τον χρόνο υποβολής της προσφοράς – Ερμηνεία άρθρου 104 Ν 4412/2016, Παρατηρήσεις σε ΣτΕ 1939/2022, Θ.Π.Δ.Δ. 12/2022, σελ. 1401 – 1403

Ο δικηγόρος της εταιρείας μας Απόστολος Σιαπέρας δημοσίευσε παρατηρήσεις στην απόφαση ΣτΕ 1939/2022 στο νομικό περιοδικό Θεωρία & Πράξη Διοικητικού Δικαίου (Θ.Π.Δ.Δ.) 12/2022, σελ. 1401 -1403, αναφορικά με το εάν καταργεί τελικά η νέα ρύθμιση του άρθρου 104 του Ν 4412/2016, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 44 του Ν 4782/2021, την υποχρέωση υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης αναγόμενων στον χρόνο υποβολής της προσφοράς.

Search