Τομείς Ενασχόλησης

 • Τροχαία Ατυχήματα
 • Υπερχρεωμένα Φυσικά Πρόσωπα (ν.3869/2010)
 • Αστικό Δίκαιο
 • Μισθωτικές Διαφορές
 • Οικογενειακές και Κληρονομικές Διαφορές
 • Διαζύγια –Διατροφές
 • Εμπράγματο δίκαιο – Ακίνητα
 • Συμβόλαια
 • Κτηματολόγιο
 • Εργατικές Διαφορές
 • Εμπορικό Δίκαιο
 • Ασφαλιστικό Δίκαιο
 • Δίκαιο Εταιριών και Επιχειρήσεων
 • Δίκαιο Ανταγωνισμού, Βιομηχανικής και Πνευματικής Ιδιοκτησίας
 • Εμπορικές Συμβάσεις (franchising, leasing, εμπορική αντιπροσωπεία κτλ)
 • Δίκαιο Προστασίας Καταναλωτή
 • Τραπεζικό Δίκαιο
 • Πτωχευτικό Δίκαιο
 • Ποινικό Δίκαιο
 • Δημόσιο Δίκαιο
 • Υπαλληλικό Δίκαιο
 • Φορολογικό Δίκαιο
 • Πολεοδομικό Δίκαιο
 • Δίκαιο Απαλλοτριώσεων
 • Δημόσιες Συμβάσεις, Δημόσια Έργα, Δημόσιες Προμήθειες
 • Δίκαιο Ευρωπαϊκής Ένωσης , Διεθνές Δίκαιο
 • Ευρωπαϊκά Αναπτυξιακά Προγράμματα
 • Δίκαιο Αλλοδαπών (άδειες παραμονής, πολιτογράφηση, οικογενειακή επανένωση κλπ)
 • Αναγνώριση και Εκτέλεση Αλλοδαπών Αποφάσεων
 • Προστασία Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
 • Μεταφράσεις (αγγλικά, γαλλικά, ισπανικά, ιταλικά)

Comments are closed.